Một lượng vàng bao nhiêu chỉ? Vàng có những đơn vị tính nào?

Từ xưa đến này, dù ở thời đại nào vàng vẫn luôn là tài sản[...]