Mutual Fund là gì? Có nên đầu tư vào quỹ tương hỗ không?

Thay vì cất tiền của mình ở một nơi an toàn thì đầu tư sẽ[...]